Adatvédelmi Tájékoztató

KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A  Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: Szakszervezet), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel  a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETBEN  (a továbbiakban: GDPR) foglalt követelményeknek.

A Szakszervezet elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan kezeli, biztosítja az információs önrendelkezéshez való jog érvényesülését, és minden olyan biztonsági, technikai intézkedést megtesz, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

A kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a Szakszervezet az alábbiak szerint ismerteti adatkezelési gyakorlatát, adatvédelmi és adatkezelési  szabályzata elérhető itt. A Szakszervezet fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete (KMDSZ)

Elnök: Mezei Tibor

Székhely: Budapest, 1027 Bem rakpart 47
Postai cím: Budapest, 1027 Bem rakpart 47
E-mail: kmdsz@mfa.gov.hu

Telefonszáma: +36/1 458-1274, +36/1 458-1036

Adatvédelmi tisztviselő

Név: dr. Molnár- Friedrich Szilvia

Telefonszám: +36/30 579-7592

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Szakszervezet tevékenységével összefüggésben megvalósított adatkezelései a feladat- és hatáskörét, működését meghatározó ágazati jogszabályok törvényi felhatalmazásán, valamint az érintettek hozzájárulásán alapulnak.

A Szakszervezet működését meghatározó ágazati jogszabály a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény illetve a kormányzati igazgatásról szóló. 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Alapszabálya.

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

 

Adatkezelések

 

Tagnyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelések

Kezelt adatok köre: név, szül. neve, szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme, mobil, e-mail, szervezeti egysége, KMDSZ tagságának kezdete

Az adatkezelés célja: KMDSZ alapfeladatának ellátása

 

A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

Kezelt adatok köre: IP cím, bejelentkezési időpont

Az adatkezelés jogalapja: a rendszerben kezelt személyes adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdek

Az adatkezelés időtartama: az adatokat keletkezésüktől számított 1 hónapig kezeli, utána automatikusan törlődik

 

Adatfeldolgozó

 

Az adatkezelő honlapjának működtetése során az informatikai feladatok működtetése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

eClick Apps. Kft.

Székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.

Képviseli: Nyemcsokné Markója Krisztina és Faltányi Csaba Zobor

Elérhetősége: info@eclick.hu

 

Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok tárolásának módja, adatbiztonság

 

A Szakszervezet magára nézve kötelezőnek ismeri el, és alkalmazza a GDPR II. fejezet 5. cikkében foglalt alapelveket, ennek megfelelően tevékenységével összefüggésben az informatikai eszközöket úgy működteti, hogy biztosítja az adatok

 

-          rendelkezésre állását: az adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőségét,

-          bizalmasságát: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet,

-          adattakarékosságát: csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges adatok kezelését,

-          pontosságát: az adatok naprakészségét, a pontatlan személyes adatok törlését,

-          integritását: megfelelő technikai intézkedések alkalmazását annak érdekében, hogy az adat jogosulatlan vagy jogellenes kezelés, elvesztés vagy megsemmisítés, károsodás elleni védelme biztosítva legyen

 

A kezelt adatokhoz a Szakszervezet feladatellátásukban érintett munkavállalói férhetnek hozzá.

A Szakszervezet megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Az érintettek jogai

 

Az érintettet az adatkezelés során, összhangban a GDPR 13-22. cikkében foglaltakkal, az abban meghatározottak szerint és rögzített korlátozásokkal megilleti

 

-          a tájékoztatáskéréshez való jog,

-          helyesbítéshez való jog,

-          törléshez való jog,

-          adatkezelés korlátozásához való jog,

-          tiltakozáshoz való jog.

 

 

A Szakszervezet indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Személyes adataihoz való jogainak megsértése esetén

 

-          a Külgazdasági és Külügyminisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy

-          bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá

-          adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.ugyfelszolgalat@naih.hu)

Close